Projectes

Espai USEE
3 Fotos

SIEI

RECURSOS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CENTRE

La USEE

Al curs  2006-07 l' Institut Sant Quirze inicia una USEE amb 3 alumnes, actualment, el curs 2014-15 atén 15 alumnes: 2 alumnes 1r d' ESO, 8 alumnes a 2n d' ESO, 3 alumnes a 3r d'ESO, 1 alumne a 4rt d' ESO. Tots ells amb diferent grau d'autonomia, amb diferent nivell curricular i amb diferents necessitats de suport a l'aula.

Aquesta aula està dotada de 3 professionals: 2  orientadores educatives– una d'elles a jornada completa i una altra a mitja jornada- i una educadora.

Actualment, es disposa de mitja jornada més d'orientadora (extretes de les hores d'atenció a la diversitat que disposa el centre) i 30 hores de vetlladora.

Els professionals de la USEE treballen dins del Departament d'Orientació del centre, en coordinació amb  Serveis Socials de Sant Quirze, l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic), el SEETDIC (Servei Educatiu Específic Trastorns del Desenvolupament i Conducta) i en estreta relació amb les famílies . 

 

Què és la USEE?  

La USEE és una unitat de recursos (humans, tècnics i materials) que es faciliten als centres per tal de donar resposta a alumnes amb més necessitats educatives. 

 

Quin objectiu es prioritza?

Afavorir la participació d'aquest alumnes en l'entorn escolar ordinari amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola inclusiva.

És l'equip directiu del centre qui duu a terme la dinamització d'aquest procés.

 

Organització

L'alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s'estipula per al conjunt de l'alumnat, reflectit en el projecte educatiu.

Aquests alumnes formen  part d'un grup ordinari, i el professorat de la USEE ha de col·laborar amb el tutor/a d'aquest grup en la tutoria individual dels alumnes que atén i el seguiment del seu procés d'aprenentatge . Els professionals assignats a aquestes unitats  prioritzen l'elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin  el seu treball en diferents espais i modalitats:

  • La participació d'aquest alumnat en les activitats generals del grup ( dins de l'aula).
  • L'acompanyament a l'aula, quan calgui, d'aquests alumnes en les activitats a l'aula ordinària.
  • El desenvolupament d'activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin, a l'espai USEE. Treballant en projectes o tallers, que permetin la manipulació i el treball transversal. Exemple: cuina, hort..

 

Programació: Pla individualitzat i suports

Les adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individual. El pla individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars.

Serà l'equip docent qui establirà els criteris treballant de manera coordinada amb la comissió d'atenció a la diversitat.

" L'educació és l'arma més poderosa 

que es pot usar per a canviar el món.” 

 Nelson Mandela

 

Quins Projectes tenim? 

  • Projecte Cuina per cinèfils  (inclou taller de cuina, taller fotografia i gravació).
  • Realització de diferents manualitats . ex Sant Jordi
  • El Blog de la USEE.  

            http://useesantquirze.blogspot.com.es/

  • Participació projecte SQActiu. En col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Quirze.