Projectes

Educat


PROJECTE EDUCAT 2.0

El nostre centre participa en el projecte eduCAT2.0 impulsat pel Departament d’Ensenyament en els nivells de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO des del curs 2010-11. 
El projecte eduCAT2.0 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius. 


Els eixos del projecte eduCAT2.0

Aquest projecte es concreta als centres educatius a partir dels eixos següents:
• Tecnologies digitals per a alumnat i docents: hi ha un ordinador portàtil homologat per a alumne/a, pissarres digitals interactives a les aules i ordinadors per al professorat.
• Connectivitat a les aules: els ordinadors estan connectats a Internet mitjançant una xarxa específica.
• Continguts educatius digitals: editorials, productores o el mateix professorat elaboren, en format digital, els continguts, aplicacions i serveis per a l’aprenentatge i l’ensenyament.
• Formació del professorat: formació específica d’aspectes tecnològics i metodològics per integrar les eines i els recursos digitals a la pràctica docent. 

En concret: 
Això significarà que aquest curs 2015-16 els vostres fills i filles cursaran les matèries de matemàtiques, ciències socials, ciències de la naturalesa, tecnologia i educació física (àmbit teòric), en suport digital amb un ordinador portàtil netbook. La resta de matèries: català, castellà, anglès i francès i física i química continuaran utilitzant el llibre en paper tal com figura a la llista de llibres que està penjada a la pàgina web del centre.