InstalĚlacions

SIEI


RECURSOS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CENTRE

SIEI (Suport intensiu escola inclusiva)

La SIEI (Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva) de l’Institut Sant Quirze del Vallès és un recurs que s’afegeix als que ja existeixen al centre i a les diferents formes d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Contribueix a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, derivades de limitacions molt significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, i els ajuda a relacionar-se, participar i aprendre.

Aquest recurs dota el centre amb tres professionals: dues orientadores educatives –una d’elles a jornada completa i una altra a mitja jornada- i, una educadora.

Totes les actuacions posen especial èmfasi en la màxima participació dels alumnes SIEI en les activitats generals de l’aula i del centre, segons les directrius de l’escola inclusiva.  També és un recurs de suport en l’atenció a l’alumnat del grup classe i del professorat (a l’hora de realitzar activitats pràctiques i grups de treball).  

Aquesta metodologia d’ensenyament es basa en l’estada de dos docents en una mateixa aula: un professor especialista de la matèria i un altre de suport, que realitza tasques complementàries.

Els objectius que pretenem assolir són els següents:

  • Millorar el clima de l’aula i la cohesió grupal.
  • Realitzar una metodologia més cooperativa a l’aula.
  • Potenciar una millor atenció a la diversitat, fomentant una educació inclusiva.
  • Afavorir el sentiment de pertinença al grup classe del alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu) i potenciar una millor socialització i autoestima.
  • Facilitar uns aprenentatges més significatius en els alumnes per poder millorar els resultats acadèmics.
  • Promoure l’aprenentatge entre docents.