Gestions


2 Fotos

Secretaria i consergeria


 

      SECRETARIA   

Horari

DILLUNS a DIVENDRES:

matí de 9 a 13:30 hores 

Tf: 93.721.31.44

AUXILIARS ADMINISTRATIVES:

Núria Canals i Raquel Escudé

 

CONSERGERIA

 

Horari

DILLUNS a DIVENDRES:

matí de 8 a 14:30 hores 

 

 
Tf: 93.721.31.44
 
SUBALTERNS
Anna Raya i Carme Bravo
 

 

Model Autorització de recollida de documentació

Model canvi de domiciliació bancària

Model sol·licitud de baixa o anul·lació batxillerat

Model sol·licitud de certificat

Model de sol·licitud de recollida de documentació

Model de sol·licitud general

Model sol·licitud reconeixement equivalències català

Requisits Alumnes EGB-BUP nivell B2-C1

Requisits Alumnes ESO-Batx nivell C1