·  TEL. 93 721 31 44 · EMAIL iessantquirze@xtec.cat
 · 

Gestions

PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - CURS 2017/2018


PREINSCRIPCIÓ  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - CURS 2017/2018

Període de presentació de la sol·licitud de preinscripció:

Del 23 de març al 4 d’abril de 2017

Es pot presentar documentació fins el 7 d’abril de 2017

Horari:   9,00h a 13,30h tots els matins

 15,30h a 17,00h els dimarts i dimecres dins el termini de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció podrà ser:

-        emplenada en paper i junt amb la documentació,  presentar-ho al nostre centre

-     emplenada en suport electrònic, disponible al web del Departament d’Ensenyament.

Un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar l’imprès de la sol·licitud i junt amb la documentació, presentar-ho al nostre centre.

-        Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.

-        S'han d’emplenar totes les caselles (davant i darrere).

-        S’ha d’indicar a la sol·licitud el codi identificador de l’alumne/a (registre d’alumnes RALC).  És una dada obligatòria que facilita el centre on està escolaritzat/da actualment.

-        El camp de l'adreça de correu electrònic s'aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s'ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc. El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Documentació general que cal presentat en tots els casos

 • Sol·licitud de preinscripció o el comprovant de la sol·licitud que s'ha enviat informàticament
 • Original i fotocòpia completa del llibre de família (només pàgines escrites) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, tutor o guardador de fet. Si la persona sol·licitant  estrangera original i fotocòpia de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de la mare, tutora o guardadora de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera original i fotocòpia de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. 
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a. Quan no es disposi del carnet de vacunacions s’haurà de presentar un certificat mèdic oficial, formalitzat degudament, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si no ha estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Criteris de prioritat

 1. 1.    Criteri específic d’adscripció de centre (No s'ha de presentar cap documentació)

 Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres públics de primària adscrits al nostre centre: escola El Turonet, escola Lola Anglada, escola Onze de Setembre i escola Taula Rodona.

  

 1. 2.    Criteris generals

 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin

Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi

treballen: 40 punts.

 Aquesta puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o germana

està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.

S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan

escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la

composició de la família acollidora.

S'entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de

preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el

centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un

contracte laboral o administratiu.

El centre comprova directament aquestes circumstàncies.

 

 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor/a, guardador/a de fet:

 

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

 

Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

 

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 

Documentació a presentar: Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita amb còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

 

 • Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare o la mare, el tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans

Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor/a,  o un germà de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%:

10 punts.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document acreditatiu d’aquest tipus de pensió.

Documentació a presentar: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

 

 1. 3.    Criteris complementaris

 

 • Si l'alumne/a forma part de família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Documentació a presentar:  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent que tramita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 • Si l'alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.

Documentació a presentar: Informe emès per un metge/ssa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 

 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud (exalumne/a): 5 punts.

 

El centre comprova directament aquesta circumstància.

 

-        Assignació de placesQuan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic d’adscripció, els criteris generals i els criteris complementaris.

 

-        Sorteig públic: Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada, que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquest cas, després d'aplicar els diferents criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa pel número del sorteig públic.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ ESO -    CURS ESCOLAR  2017-2018

20 de març:                          publicació de l’oferta inicial de places

23 de març al 4 d’abril:       període de presentació de sol·licituds. Es pot presentar documentació fins al dia 7 d’abril  

24 d’abril:                            publicació de les llistes amb el barem provisional

25, 26 i 27 d’abril:              termini de reclamació del barem provisional

3 de maig:                          publicació llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

4 de maig:                             sorteig del número de desempat

30 de maig:                         publicació de l’oferta final de places       

2 de juny:                            publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera

12 al 16 de juny:                 període de matrícula per als alumnes de 1r curs ESO

 

Els alumnes que pertanyen a les escoles del municipi, els farem arribar al centre de primària els fulls de matrícula, la setmana abans.

 

Els alumnes que no pertanyen a les escoles del municipi hauran de recollir els fulls de matrícula

la setmana abans, a la secretaria del nostre centre.

 

26 al 30 de juny:                 període de matrícula per als alumnes de 2n, 3r i 4t curs ESO

6 al 8 de setembre:             període de matrícula extraordinària per alumnes pendents d’exàmens de setembre

 

Totes les llistes s’exposaran a partir de la data indicada al tauler d’anuncis de l’institut.